Algemene voorwaarden

In deze voorwaarden wordt gesproken over de opdrachtgever. Waar in dit formulier “opdrachtgever” staat, dient te worden gelezen “u én het kind dat u vertegenwoordigt”, tenzij anders vermeld. Door ondertekening van dit formulier of door op accepteren te drukken gaat u akkoord met onze Algemene voorwaarden.

Artikel 1 Algemene bepalingen

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen AV) zijn van toepassing op en maken deel uit van de door Central Progress (hierna te noemen CP) gemaakte offertes, facturen, aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de diensten van of aangeboden door CP.

1.2 Deze AV hebben 1 januari 2019 als ingangsdatum, waarbij alle eerder door CP uitgebrachte algemene voorwaarden komen te vervallen.

1.3 Afwijkingen op deze AV zijn slechts geldig indien deze zijn opgenomen in de overeenkomst. Deze afwijkingen zijn altijd slechts éénmalig geldig voor uitsluitend het betreffende geval, hieraan kunnen door opdrachtgever geen rechten worden ontleend voor toekomstige overeenkomsten.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele andere algemene- of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever  wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Voor zover deze AV niet ter hand zijn gesteld kunnen deze op verzoek worden toegezonden.

Artikel 2 Totstandkoming van opdrachten

Aanbiedingen welke zijn gedaan door CP zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat een opdracht schriftelijk, via de website www.centralprogress.nl of via de email is bevestigd door beide partijen. In dat geval zijn de bepalingen uit de aanbieding van toepassing.

Artikel 3 Honorarium en betaling

3.1 Alle door CP opgegeven bedragen en eventuele overeengekomen kosten van kleding en andere diensten zijn inclusief BTW, tenzij anders staat aangegeven.

3.2 Het honorarium is een vast bedrag per programma wat door beide partijen voorafgaand aan de opdracht is bepaald.

3.3 De in artikel 3.2 genoemde honoraria worden als volgt gefactureerd aan CP;

Voorafgaand aan de eerste “betaalde training” van het programma per bank overschrijving op rekeningnummer NL29 RABO 0336 876653 t.n.v. Central Progress onder vermelding van het aangegeven factuurnummer.

3.4 Opdrachtgever dient facturen te betalen binnen 14 dagen na akkoord van de opdracht.

3.5 Na het verstrijken van de in artikel 3.4 genoemde betalingstermijn kan CP de opdrachtgever weigeren van deelname aan het vooraf afgesproken programma.

3.6 Indien opdrachtgever niet binnen 5 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de factuur wordt opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de (inhoud van) de factuur.

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 CP is op geen enkele wijze aansprakelijk voor bedrijfsschade of welke andere schade dan ook, welke als direct of indirect gevolg van de door CP gegeven of niet gegeven adviezen of informatie of opgelopen vertraging in de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan.

4.2 CP kan op geen enkele wijze garanties geven ten aanzien van de geschiktheid van de opdrachtgever en is daarom op geen enkele wijze aansprakelijk voor het functioneren van de opdrachtgever.

4.3 CP is verzekerd met een Aansprakelijkheidsverzekering van Interpolis via de Rabobank.

Artikel 5 Overige verplichtingen opdrachtgever en CP

5.1 Voor uitvoering van de opdracht zal CP de grootste zorgvuldigheid in acht nemen. Uit hoofde van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is CP geheimhouding verplicht in zake persoonsgegevens van opdrachtgever.

5.2 CP zal alle door opdrachtgever in het kader van de overeenkomst beschikbare informatie strikt vertrouwelijk behandelen en slechts aanwenden voor de uitvoering van de opdracht of voor promotionele doeleinden van het vooraf afgesproken programma.

Artikel 6 Beëindiging opdracht

6.1 Indien de opdracht wordt beëindigd door opdrachtgever wordt de opdracht als afgerond beschouwd en zal er een terugbetaling van CP aan opdrachtgever niet verplicht zijn, tenzij anders is afgesproken. Overige kosten zoals eventuele bedrukkings- en kledingskosten kunnen in rekening gebracht worden voor de opdrachtgever. Opdrachtgever ontvangt een factuur en is verplicht deze kosten te betalen binnen 14 werkdagen.

6.2 Op artikel 6.1 zijn de volgende voorwaarden van toepassing;

6.2.1 Opdrachtgever stelt CP binnen 7 dagen na beëindiging schriftelijk op de hoogte;

6.2.2 Beëindiging van de opdracht is niet het gevolg van;

6.2.2.1 Een fundamentele wijziging van de inhoud van het vooraf afgesproken programma

6.2.2.2 Afvloeiing, reorganisatie, fusie of overname van CP

Artikel 7 Overige bepalingen

7.1 Toepasselijk recht; Op alle overeenkomsten is het Nederlandse Recht van toepassing. Mocht zich een geschil voordoen dan kunnen partijen besluiten zich aan arbitrage of mediation te onderwerpen. Het staat beide partijen evenwel vrij zich tot de bevoegde burgerlijke rechter te onderwerpen.