Calamiteitenformulier

Voordat uw kind of een minderjarige onder uw verantwoordelijkheid, deel kan nemen aan onze activiteiten dient u akkoord te gaan met onze voorwaarden en deze te ondertekenen met uw naam. Door ondertekening van dit formulier of door op accepteren te drukken gaat u akkoord met de voorwaarden van ons Calamiteitenformulier.

VERKLARING VAN VRIJWARING (AFSTAND VAN RECHT)

Let op: lees dit formulier zorgvuldig. Dit is een verklaring waarbij u afstand doet van uw rechten en de rechten van uw kind indien u en/of uw kind schade ondervindt. Door ondertekening/op accepteren te drukken verklaart u afstand te doen van uw rechten en de rechten van uw kind jegens Central Progress en de aan haar gelieerde ondernemingen (hierna: “CP”), waaronder begrepen de door CP ingeschakelde derden en aanvaardt u dit. Ondertekening / accepteren van dit formulier vindt mede plaats namens het kind dat u vertegenwoordigt. Waar in dit formulier “u” staat, dient te worden gelezen “u én het kind dat u vertegenwoordigt”, tenzij anders vermeld.

1. ACTIVITEITEN

1.1. U verklaart ermee bekend te zijn dat deelname aan de activiteiten van CP en het betreden van de locatie van deze activiteiten een risico geven op schade. Bij deelname of bezoek aan een activiteit kan schade ontstaan door bijvoorbeeld onzorgvuldig handelen of nalaten van (mede)deelnemers. U aanvaardt dit risico en neemt dit risico uitdrukkelijk voor uw rekening.

1.2. Door ondertekening van dit formulier doet u afstand van uw recht om een vordering in te stellen tegen CP, haar medewerkers, trainers, directie en de derden die CP bij haar activiteiten inschakelt, indien u of uw kind schade ondervindt. Uw verklaring van afstand van recht ziet op schade van welke aard dan ook, waaronder letsel of schade ten gevolge van overlijden, die als gevolg van deelname aan, bezoek aan een activiteit van CP of als gevolg van het gebruikmaken van faciliteiten of diensten van CP of door CP ingeschakelde derden, kunnen ontstaan.

2. INSTRUCTIES, VOORSCHRIFTEN EN VEILIGHEIDSREGELS

2.1. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat u en uw kind een uitleg of instructie krijgt, u en uw kind oplet tijdens de uitleg en voorschriften, waaronder veiligheids- en huisregels, naleeft. U bent verplicht uitleg te vragen indien deze niet gegeven wordt, u de uitleg mist of niet begrijpt. De medewerkers van CP zijn ter ondersteuning aanwezig maar dit biedt geen garantie dat calamiteiten of ongevallen kunnen worden voorkomen.

2.3. U verklaart ermee bekend te zijn dat een uitleg, instructie of voorschriften geen garantie geven dat calamiteiten en schades, materieel en/of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, worden voorkomen. Met ondertekening van dit formulier vrijwaart u CP en door haar ingeschakelde derden voor enige schade die kan ontstaan.

3. GEZONDHEIDSRISICO’S BIJ DEELNAME

De activiteiten van CP zijn inspannende bezigheden. Uw kind dient daarom in een goede conditie te zijn. Deelname is niet toegestaan indien uw kind last heeft van nek- of rugklachten, hartproblemen heeft of hebt gehad, uw kind een slechte conditie heeft, kortademig is, onder invloed is van medicijnen of geestelijke en/of lichamelijke gebreken of -klachten heeft. Het is uw eigen verantwoordelijkheid te beoordelen of uw kind wel of niet kunt deelnemen. U kunt CP hier op geen enkele manier voor aansprakelijk stellen.

4. SCHADE AAN EIGENDOMMEN OF DERDEN EN EIGEN RISICO

4.1. Bij roekeloos gedrag van uw kind zoals onverantwoord deelnemen aan de activiteiten kan de tegenpartij, CP of derden, waaronder andere deelnemers, u aansprakelijk stellen voor alle geleden schade. CP draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade en/of letsel toegebracht door andere deelnemers. CP heeft het recht om uw kind uit te sluiten van deelname, zonder restitutie van deelnamekosten.

4.2. Uw kind is verplicht om alle instructies, aanwijzingen, voorschriften bij het deelnemen aan activiteiten na te leven. Indien uw kind zich hieraan niet houdt, dan heeft CP het recht om u uit te sluiten van deelname, zonder restitutie van deelnamekosten en u aansprakelijk te stellen voor eventuele schade. Indien uw kind zich niet heeft gehouden aan de instructies en voorschriften dan dient u schade aan personen of zaken te vergoeden die door uw toedoen op en/of rondom de locatie van de activiteiten van CP zijn ontstaan. U vrijwaart CP voor aanspraken van personen die via u activiteiten van CP bezoeken.

4.3. Indien uw kind schade heeft veroorzaakt aan materialen van CP terwijl alle instructies goed opgevolgd zijn, hij/zij geen roekeloos gedrag heeft vertoond, dan zal CP u niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

5. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

De Algemene Voorwaarden van CP zijn van toepassing op de overeenkomst en worden meegezonden. U treft deze ook aan op www.centralprogress.nl onder algemene voorwaarden en worden, op verzoek (kosteloos) toegezonden. U verklaart de inhoud van de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en gaat hiermee akkoord. Deze vrijwaring heeft ten aanzien van de aansprakelijkheid steeds voorrang boven de inhoud van de Algemene Voorwaarden.

6. VERKLARING WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER (LET OP: TOESTEMMING VEREIST VOOR MINDERJARIGE)

Een minderjarige kan alleen deelnemen met toestemming van zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger. De Nederlandse tekst van de vrijwaring is steeds bepalend voor de uitleg ervan.

– Als u dit formulier niet begrijpt, bent u verplicht dit voor aanvang van de activiteiten te melden.